Děkujeme partnerům:


Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

KARVINÁ 2000, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

Celý rok 2019 naplněný pohodou, zdravím, radostí ze života a pracovními úspěchy Vám přeje správní rada.


 

 

 

  1. Základní údaje

  4. Projekty o.p.s.

  2. Slovo předsedy OPS

  5. Fotogalerie

  3. Zaměření

  6. Další odkazy

 

  Historie a současnost naší společnosti na Justice.cz  

     AKTUALITY A POZVÁNKY NA AKCE  


 

 Základní údaje

 

Název a sídlo:

KARVINÁ 2000, o.p.s.

Kontakt:

Šárka Krhovjáková 
- mobil : +420 606 205 149

 

Fryštátská 81/18

733 01  Karviná - Fryštát

Jana Kubinová
- mobil : +420 737 248 162

  http://www.karvina2000-ops.ic.cz/files/email.gif

IČ: 25 83 99 34

 KONTO  obecně prospěšné společnosti:   156077602/0300
Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Karviná


   Zřizovateli obecně prospěšné společnosti jsou:  

 

>  MUDr. František Kalina

Ing. Ondřej Brdíčko

  Ing. Jiří Němec

PaedDr. Lumír Šlachta

  Eva Rytířová

JUDr. Marcela Veberová

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA :

Správní rada dne 4.4.2012 odsouhlasila změnu v počtu členů správní rady a schválila nové složení dozorčí i správní rady.
Ke dni 1.12.2015 jmenovala správní rada novou ředitelku. Od 12.1.2016 došlo k rozšíření správní rady na 4 členy.

Ředitelka společnosti Šárka KRHOVJÁKOVÁ

 

Správní rada:

Mgr. Marta KOPLOVÁ,

Jana KUBINOVÁ,

Vladimíra GAJDACZOVÁ - do 29. ledna 2015

Mgr. Natálie MÜLLEROVÁ - od 29. ledna 2015

Ing. Ondřej BRDÍČKO - od 12. ledna 2016

  

Dozorčí rada:

Ing. Petra LEBIEDZIKOVÁ - do 29. ledna 2015

Marcela TOMKOVÁ - od 29. ledna 2015

Jana PUČKOVÁ,

Ivana POLÁŠKOVÁ 

 

HISTORIE

    Obecně prospěšná společnost KARVINÁ 2000, o.p.s. byla založena 31.května 1999 za účelem realizace programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných programů pořádaných v rámci obecně prospěšné činnosti.
   Během posledních let jsme se vyprofilovali hlavně na pořádání výstav v Galerii zdravého města a na spolupořadatelství Městského běhu.
   O dalších projektech, které realizujeme se dočtete níže.

    Společnost Karviná 2000, o. p. s. vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností 12.července 1999 vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu O, vložka 90.

Zpět na začátek

 Slovo předsedy správní rady

Karviná 2000, o.p.s. má za sebou devatenáctý rok své působnosti. Zaměřili jsme se na tradiční oblasti naší činnosti -  kulturní, sportovní a humanitární.
Realizovali jsme jednu výstavu v Galerii Zdravé město

Našimi partnery v roce 2018 byli:
Statutární město Karviná, Obchodně podnikatelská fakulta Slezské Univerzity se sídlem v Karviné, Běžecký klub SAK Ložiska Karviná, Ing. Jolanta Burkotová, JUDr. Marcela Veberová, MUDr. Jaroslav Sušil - senátor PČR, Běla – Služby s.r.o. Karviná, Ing. Miloš Mareš, Truhlářství Radim Siuda

V roce 2018 jsme připravili jednu výstavu:

Oldřich Kodeš - obrazy a plastiky(11.12.2018 – 30.1.2019): Výtvarník Oldřich Kodeš je významným představitelem výtvarného umění v karvinském regionu. Jeho práce zobrazují scény z hornického života, krajiny přibližují specifiku okolí šachet. Oldřichu Kodešovi bylo v roce 2006 uděleno ocenění v oblasti kultury - Pamětní list Rady města Karviné za dlouhodobou činnost v oblasti kultury. Záznam z vernisáže najdete zde:

Naše činnost by nebyla možná bez týmu obětavých a fundovaných lidí, kteří ve svém volném čase pracují v orgánech společnosti nebo se podílejí na realizaci akcí jako dobrovolníci.

Touto cestou chceme poděkovat všem našim sponzorům, organizacím i jednotlivcům, kteří podpořili činnost finančními či věcnými dary, nebo svými službami.

 

Mgr. Šárka Krhovjáková - Ředitelka

 

Zpět na začátek

 Zaměření OPS

 1) Zdravotnictví a sociální péče

·         zkvalitnění péče o nemocné a postižené děti a dospělé

·         nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky na zlepšení vybavení nemocnic a ordinací lékařů

 2) Kultura a sport

·         Provozování Galerie Zdravého města

·         ochrana a rozvoj kulturního a historického dědictví

·         propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních a společenských aktivit

·         organizace sportovních akcí

 3) Ostatní

·         pořádání sbírek pro Dětský domov SRDCE

·         spolupráce s ekologickými, zdravotnickými, kulturními, sociálními a humanitárními organizacemi

Zpět na začátek

 Projekty OPS

 

 Naděje pro život

    – tento dlouhodobý projekt, jehož je naše společnost realizátorem, je zaměřen na nákup a vybavení oddělení nejmodernější lékařskou technikou pro diagnostiku. Za výtěžek této veřejné sbírky byl zakoupen diagnostický přístroj monitorování mozku EEG video v ceně 52.047,50 Kč pro neurologické oddělení Hornické nemocnice v Karviné. Odborným garantem byla primářka MUDr. Kristina Jonsztová.

Galerie Zdravého města Karviná

    – v roce 1996 založila Nadace Zdravé město Karviná Galerii Zdravého města Karviná jako první a do dnešního dne jedinou galerii v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR. Od roku 2001 tuto galerii provozně i finančně zabezpečuje obecně prospěšná společnost Karviná 2000,o.p.s. Prvotním cílem galerie, je podpora kultury a rozšíření nabídky kulturních akcí pro občany města. Snažíme se oslovit co největší okruh umělců především z našeho regionu. Dáváme možnost prezentace nejen mladým nebo začínajícím výtvarníkům, ale i známým tvůrcům. Výstavy jsou autorské i tematické se vzdělávacím obsahem.
Výstavy mají mnoho příznivců a stálý okruh návštěvníků.

Městský běh Karvinou

    – Jedná se o běžecké závody pro registrované i neregistrované běžce všech věkových kategorií. Tento běh každoročně pořádáme společně s běžeckým klubem SAK Ložiska Karviná.

Sbírka Vánoční strom dětských přání

    - Karviná 2000, o.p.s. se pravidelně podílí na realizaci vánoční charitativní sbírky Vánoční strom dětských přání. Za výtěžek této sbírky jsou zakoupeny vánoční dárky pro dětský domov SRDCE.
Bližší informace k realizaci projektu naleznete na této stránce.

Již ukončené projekty:

Projekt "Škola bez bariér"

    Základní ideou tohoto projektu bylo vyřešení bezbariérového přístupu tělesně postižených dětí města Karviné na ZŠ U Lesa výstavbou výtahu pro tělesně postižené žáky. Výtah byl dokončen v roce 2002 a doposud je stále v provozu. V současné době na této škole studují čtyři tělesně postižení žáci. ZŠ U Lesa je jednou z mála škol v Moravskoslezském kraji se specializací na výuku tělesně postižených dětí.
Bližší informace k realizaci projektu naleznete na této stránce.

Naděje pro život

    – tento dlouhodobý projekt, jehož je naše společnost realizátorem, je zaměřen na nákup a vybavení oddělení nejmodernější lékařskou technikou pro diagnostiku. Za výtěžek této veřejné sbírky byl zakoupen diagnostický přístroj monitorování mozku EEG video v ceně 52.047,50 Kč pro neurologické oddělení Hornické nemocnice v Karviné. Odborným garantem byla primářka MUDr. Kristina Jonsztová.

Druhá šance pro život

   – projekt navazuje na tradici pořádání veřejných sbírek (Naděje pro život) naší společností. Tento dlouhodobý projekt, byl realizován od 18.1.2009 do 30.11.2011. Výsledkem projektu bylo předání symbolického šeku na 33.920,- Kč pro oddělení tuberkulózních a respiračních nemocí (TRN plicní oddělení) Nemocnice s poliklinikou v Karviné – Ráji na zakoupení pulzního oxymetru. Odborným garantem projektu byl primář MUDr. Jan Payma. Finanční částku převzal ředitel nemocnice, pan Ing.Petr Kovařík u příležitosti vernisáže výstavy „ Kantoři se představují “. V projektech, vázaných na registrovanou veřejnou sbírku, budeme dál pokračovat.

Nemocnice jako v pohádce

   – projekt je zaměřen na zlepšení estetiky prostředí nemocnice, tj. lepší pocit dětských pacientů při pobytu v  nemocničním prostředí. Cílem je vybavit dětské oddělení barevným nábytkem, povlečením a prostředí celého oddělení vyzdobit pohádkovými motivy. Tento projekt je realizován průběžně.

Turnaj ve florbalu - projekt ukončen

    – Obecně prospěšná společnost Karviná 2000,o.p.s. je realizátorem a organizátorem turnaje ve florbalu Florbal Cup Karviná pro děti ze základních škol. Hlavním cílem projektu je docílit pozitivní změny stylu a efektivity využití volného času dětí. V roce 2011 Karviná 2000, o.p.s. florbalový turnaj pečlivě připravila, avšak díky nedostatečnému zájmu škol turnaj nebyl uskutečněn.

Projekt Ozdravné pobyty - projekt ukončen

    Společnost bude realizovat léčebně ozdravné pobyty dětí se zdravotními problémy. Tyto pobyty budou realizovány v klimaticky příznivém prostředí, které přispívá ke snížení zatížení organismu dětí v krizových měsících. Tyto pobyty jsou určeny zejména pro astmatické a alergické děti ze sociálně slabých rodin v okrese Karviná.
    Projekt je součástí iniciativy Městského úřadu Karviná, resp. její výkonné složky - Rady zdraví, a bude realizován v úzké spolupráci s  Nadačním fondem “Dítě a ovzduší”.

Projekt Plasty - projekt ukončen

    Cílem projektu je výchova mladé generace v oblasti základní problematiky nakládání s odpady zejména v první fázi - separaci odpadu. Tato výchova má být základem pro vznik společnosti, která se ztotožňuje se základními principy ekologického chování, ke kterému patří jak uvážené používání všech produktů, které ohrožují životní prostředí, tak následné nakládání s odpady.
     Realizace projektu byla zahájena na dvou základních školách integrovaných v celostátním projektu Zdravá škola. Během školního roku se připojily  do tohoto projektu další základní a mateřské školy.

    První ročník projektu Plasty byl vyhodnocen koncem školního roku 1999/2000. Celkem bylo nasbíráno základními školami 55 000 ks láhví a mateřskými školami 17 kontejnerů láhví.

    Úspěšnost tohoto projektu je zřejmá – v dubnu roku 2000 získala KARVINÁ 2000 zvláštní ocenění při vyhlášení „Ceny zdraví a životního prostředí 1999“  (Busines Leaders Forum a České ekologické manažerské centrum).

Projekt Šachy- projekt ukončen

    Nosnou myšlenkou projektu je snaha o zapojení neangažovaných dětí do programů mimoškolních aktivit a s tím související eliminace negativního chování dětí v důsledku nedostatku seberealizačních činností a aktivit. Projekt je v souladu s programem projektu Zdravé město. Na dvou základních školách (ZŠ Borovského a ZŠ Prameny) byly zřízeny šachové kroužky s výhledem rozšíření těchto kroužků na další školy, resp. zřízení jedné samostatné šachové třídy na jedné ze škol.
    Tyto kroužky mají nabídnout dětem organizovanou mimoškolní aktivitu, která by je dokázala motivovat k sebezdokonalování, k formování a kultivaci logického myšlení.

Projekt Rovná záda- projekt ukončen

    Podprojekt „Rovná záda“ vychází z projektu „Zdravá záda“, jehož autorem je Mgr. Dana Hlavatá z DH-STYL Brno. Projekt je zaměřen na problematiku bolestí zad, špatného držení těla a kulatých zad zejména u školou povinné mládeže. Spočívá zejména v obeznámení vyučujících s formami alternativní výuky s využitím rehabilitačních míčů. Přirozený pohyb a správné dýchání jsou základním předpokladem správného držení těla. Vhodnou náhradou při dnešním nedostatku pohybu se jeví cvičení na gymnastických míčích, které jsou vynikající pomůckou pro zvýšení fyzické aktivity dětí, zároveň jsou zdrojem zábavy a přinášejí tak nové možnosti v oblasti alternativní výuky. Efekt využití gymnastických míčů ve výuce je tudíž dvojnásobný.
    Projekt bude realizován v dyslektické třídě ZŠ Prameny, která je zapojena do celonárodního programu Zdravá škola.

Zpět na začátek


FOTO Z GALERIE:

  Výstava - Ludmila Kováříková a Miroslav Kovářík - 2015    Výstava - Daniel Balabán a studenti - 2014    Výstava - POLSKÉ SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ V ČR - SAP - 2014    Výstava - V umění volnost - UMĚLECKÁ BESEDA - 2013    Výstava - Malířova zpověď - Josef NOVICKÝ - 2012    Výstava - Horníci, hory, horolezci - 2012    Výstava - Výstava Model hobby - 2009 
  Výstava - Olbram Zoubek - 2009    Výstava - Barevný je život v Karviné - 2009   Výstava - Vojtěch Bartek - 2009   Výstava - Wladyslaw Čmiel - 2009


DALŠÍ ODKAZY:

  Archiv Galerie ZM - stránky do roku 2007

  Archiv pozvánek na výstavy v Galerii ZM - 2009 až 2014

  Vánoční strom dětských přání 2008

  Vánoční strom dětských přání 2012

  Vánoční strom dětských přání 2013

  Vánoční strom dětských přání 2014

  Plave celé město - 2009

  Florbal Cup Karviná 2009

  Městský běh Karvinou 2008

  Městský běh Karvinou 2010

  Městský běh Karvinou 2011

  Městský běh Karvinou 2012

  Městský běh Karvinou 2013

  Městský běh Karvinou 2014

 

 

© OBR

- Napište mi -  brdicko@seznam.cz


Freehosting Ic.cz


Děkujeme za návštěvu a přejeme hezký den.